Dubtes Academics

Un company m'ha dit que... És cert?

Molt de compte amb els rumors que circulen per la FIB! És tradició que la gent comenti coses que no coneix prou bé, t'aconselli erròniament, etc. Davant de qualsevol dubte, consulta la Guia Docent, la secretaria acadèmica, la Delegació d'Alumnes o qualsevol font d'informació oficial. Cada quadrimestre hi ha malentesos deguts aquests rumors. Si vols comprovar alguna informació, els següents apartats t'interessen.

Què és la guia docent?

És el document que regula els estudis dins de la FIB. S'hi descriuen els mecanismes d'avaluació, les normatives i tots els aspectes acadèmics de la FIB.

Què és la memòria acadèmica?

És el document que recull totes les activitats que s'han desenvolupat a la FIB, com per exemple els alumnes que ja s'han titulat, un resum amb totes les associacions, l'acte acadèmic, etc. Pots descarregar les memòries acadèmiques dels darrers cursos del web de la FIB.

L'apartat més interessant de la memòria acadèmica és el que mostra els percentatges d'aprovats de les assignatures. Llegint-lo podràs fer-te una idea de com funciona cada assignatura, saber-ne el percentatge d'aprovats i la seva nota mitjana de cada quatrimestre.

Què és un crèdit?

Un crèdit és la unitat de mesura de la feina que comporten les assignatures. Actualment un crèdit ECTS es considera equivalent a 25-30 hores de dedicació a una assignatura, ja sigui assistint a classe, realitzant una pràctica de laboratori o un examen. Per exemple, una assignatura de 6 crèdits equival a unes 150-180 hores de treball.

Què és un bloc curricular?

Les assignatures que composen el GEI s’agrupen en tres blocs segons la finalitat a la que estan enfocades, que són els següents:

- 1r bloc (Fase Inicial): PRO1, IC, F, FM, PRO2, EC, M1 i M2.

- 2n bloc (Obligatòries): EDA, CI, SO, BD, PE, PROP, AC, XC, IES, EEE, IDI i PAR.

- 3r bloc (D'Especialitat, Optatives i TFG): la resta de les que facis.

Com s'avalua una assignatura?

Cada assignatura té una metodologia diferent d'avaluació. A la secció Assignatures del Grau al web de la FIB trobaràs informació detallada de cada assignatura, juntament amb el seu mètode d'avaluació. Si ja tens l'assignatura matriculada, pots consultar el mètode d'avaluació al Racó. El mètode d'avaluació s'ha de mantenir invariable durant tot el quadrimestre.

Què és un compensable?

És la qualificació que et posa la FIB quan en una assignatura tens una nota entre 4 i 4.9. Aquesta qualificació no es considera com un aprovat a l'expedient, però si que et permet matricular assignatures següents.

Depenent del bloc curricular, els compensables es passen a aptes per compensació segons una normativa o altre. 

Els compensables només existeixen en el pla antic, en el grau NO existeixen els compensables i, per tant, deixar-se una assignatura entre un 4 i un 4,9 no es pot garantir que, un cop acabat el bloc curricular on es troba l'assignatura, aquesta passi a estar aprovada.

Hi trobareu molta més informació aquí.

Què és una matrícula d'honor?

És la màxima qualificació que pots treure una assignatura. Els professors tenen la potestat d'atorgar MH si tens una nota superior o igual a 9 (segons el BOE). Hi ha d'altres casos que et poden posar MH amb una nota propera a 9, no hi ha criteris escrits.

Cal dir que els professors PODEN posar-te MH, però no és obligatori per ells, és una decisió subjectiva. Si creus que et mereixes aquesta qualificació ja que tens molt bona nota, pots parlar amb el/la professor/a i intentar-lo convèncer.

Quin temari té una assignatura?

Consulta la informació de les assignatures a la secció Assignatures del Grau. Dins de l'apartat de cada assignatura trobaràs la informació detallada del temari, així com la distribució d'hores que els professors i professores han estimat que hauràs de dedicar.

Quins tipus d'assignatura existeixen?

Hi ha diversos tipus d'assignatura al llarg de la nostra carrera. A continuació te'ls enumerem i expliquem:

  • Troncal: aquest tipus d'assignatura és comú a totes les enginyeries informàtiques de l'Estat Espanyol, ja que vénen determinades al Bulletí Oficial de l'Estat. Habitualment també les anomenem obligatòries, sense fer-ne cap distinció.
  • Obligatòria: a part de les troncals, la FIB determina algunes assignatures més que s'han de cursar de forma obligatòria. Poden variar entre les diferents facultats de l'Estat.
  • Obligatòria d'especialitat: són les assignatures que s'han de cursar obligatòriament de cada especialitat.
  • Complementària d'especialitat: aquestes assignatures no són obligatòries però s'han de triar dues entre les disponibles que corresponguin a l'especialitat que estem cursant.
  • Optativa: aquest tipus d'assignatura la pot escollir cada estudiant al seu gust. Cada centre té una oferta diferent, que inclús pot variar d'un quadrimestre a un altre. La FIB sempre intenta oferir assignatures de molta actualitat i utilitat.

Pre-requisits, pre-correquisits i correquisits. Funcionament

Aquests tres conceptes són bàsics per poder entendre el pla d'estudis a la FIB. Les assignatures tenen certes precedències entre elles. Aquests precedències es classifiquen de tres maneres diferents:

  • Pre-requisit : donades dues assignatures A i B, es diu que l'assignatura A és pre-requisit de B, per poder matricular B has d'haver APROVAT o tenir COMPENSABLE l'assignatura A.
  • Pre-correquisit : donades dues assignatures A i B, es diu que l'assignatura A és pre-correquisit de B, per poder matricular B has d'haver cursat l'assignatura A, independentment de que l'hagis aprovat o no.
  • Correquisit : donades dues assignatures A i B, es diu que l'assignatura A és correquisit de B, per poder matricular B també has de matricular A.

Com puc veure el meu expedient?

Has d'entrar al Racó de l'estudiant, allà trobaràs la secció Expedient on el podràs veure i baixar en format PDF. Hi ha 3 models d'expedient: Detallat, Quadrimestral i Simplificat. Aquest expedient no té validesa oficial com a document.

Si necessites un document oficial has de demanar un certificat de notes a Secretaria Acadèmica (B6 planta 0); l'expedició d'aquest document té un preu associat.

No estic d'acord amb la nota després de la revisió, que puc fer?

No és gens habitual trobar-se en aquest cas, però lògicament es pot donar. Hauràs d'omplir una instància a secretaria (Edifici B6 planta 0) i el cap d'estudis intervindrà en l'assumpte. Per fer una reclamació d'aquest tipus s'ha d'estar molt segur de que hi han arguments sòlids, sinó la instància es desestimarà directament i no servirà de res.

Abans d'arribar a aquest punt, aconsellem parlar en primer lloc amb nosaltres (DEFIB) per a orientar-te (i fer de mediadors si vols). Si ho prefereixes, parla directament amb el coordinador o coordinadora de l'assignatura i intentar re-avaluar l'examen conjuntament, per veure si realment s'ha comès una injustícia avaluant.

Què és la sindicatura de greuges?

És un organisme dins la UPC que atén queixes, suggeriments i propostes de millores de tota la comunitat universitària. El Síndic és l'últim recurs si una queixa no pot prosperar dins l'entorn de la FIB ja que s'han exhaurit totes les opcions.

Una queixa en aquesta entitat implica engegar un mecanisme bastant complex, que pot no sortir bé i provocar una reacció negativa entre les parts implicades. Cal tenir-ho molt clar abans de plantejar-se una queixa formal al síndic.

Pots trobar més informació a la web de la Sindicatura, així com la memòria d'activitats de cada any.