Preguntes TFG

Què és el TFG?

El Treball Final de Grau es cursa en el semestre 8è. Consta de 18 crèdits ECTS (3 crèdits del curs de gestió de projectes i 15 crèdits del projecte pròpiament) i es por realitzar a la Facultat, en una empresa (espanyola o estrangera) o en una altra universitat (espanyola o estrangera).

La FIB disposa de nombrosos convenis amb empreses i universitats estrangeres que faciliten a l’estudiant la possibilitat de realitzar el Treball Final de Grau en una d’aquestes modalitats i, fins i tot, aconseguir una doble titulació.

Per avaluar el TFG es tindran en compte competències tècniques i transversals. Les tècniques només es tindran en compte en el moment de la presentació final del treball davant el tribunal, mentre que les transversals s'avaluaran al principi del treball, en una reunió de seguiment i també a la presentació final.

Enllaç a la normativa

Enllaç a les rúbriques d'avaluació

Què és el GEP?

GEP (Gestió de Projectes) és un curs semipresencial vinculat al treball final de grau que s'imparteix dues setmanes abans de començar el quadrimestre lectiu.

L'objectiu del curs serà aprendre a fer una planificació de la feina a fer durant la realització del TFG. L'alumne haurà de generar un informe recollint els objectius, la planificació, l'abast, etc. Aquest informe s'haurà de presentar com un acte acadèmic dintre del curs GEP. El curs en si no serà presencial excepte aquesta presentació, que excepcionalment també es podrà fer via videoconferència.

La presentació s'avaluarà amb una rúbrica per part del director del projecte i el professorat de GEP i formarà part de la nota final del projecte. També dintre d'aquesta avaluació s'haurà de triar una data per la reunió de seguiment que es farà amb el director.

Com funciona la inscripció al TFG?

Es pot inscriure el TFG quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries i un mínim de tres assignatures obligatòries de l'especialitat.

La inscripció del TFG es fa via Racó, en una nova pestanya que apareix als estudiants que compleixen les condicions per fer el treball. La inscripció l'haurà d'acceptar el director o ponent i el responsable de l'especialitat.

El projecte estarà vinculat a l'especialitat del grau que estigui cursant l'estudiant i s'haurà d'especificar quines de les competències tècniques de l'especialitat es tractaran

La inscripció del TFG serveix com pre-matrícula del curs GEP, les classes del qual començaran abans del periode de matrícula.

La inscripció s'haurà de fer abans de la data límit especificada al tràmit d'inscripció de TFG. 

Quines conseqüencies té fer el TFG en modalitat A?

Propietat intel·lectual (punt 11 de la normativa):

Al fer-lo a la universitat s’entén que el tutor del TFG coordina l’activitat. Per tant els permisos d’explotació del treball en darrera instància recaurien a la UPC.

A la normativa general UPC descrita en http://bibliotecnica.upc.edu/content/sepi/tfg es menciona que la UPC pot renunciar a la titularitat de la propietat industrial si el professor director del treball així ho desitja i ho comunica a la "Oficina de Patents i Llicències de la UPC" abans de la defensa pública del TFG.

En aquest últim cas fins i tot "[la UPC] tindrà dret a participar econòmicament dels beneficis que aquests puguin obtenir en un futur per la seva explotació comercial".

Confidencialitat (punt 12 de la normativa):

L’estudiant té el dret de demanar que part del projecte (el codi font, per exemple), no es faci públic per complet si es presenta una sol·licitud amb el motiu corresponent.

Caducitat de la matrícula del TFG:

A partir de juliol de 2014 la matrícula del TFG serà vàlida per un “semestre i mig” (fins finals d’abril/maig o finals d’octubre, segon el cas), no per un any sencer. 

Com obtinc els 12 ECTS amb el TFG de modalitat B?

Es poden aconseguir 12 crèdits ECTS en el cas de que es treballin 360 hores addicionals a les 450h del TFG. Aquest contracte ha de ser un Conveni de Cooperació Educativa, per tant, no son efectius contractes a temps parcial, indefinits, etc. Aquest requisit ve imposat per llei.

Quan puc matricular el TFG?

Es pot matricular el TFG quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries, tant comunes com d'especialitat, i la inscripció del treball ha estat acceptada pel responsable d'especialitat. El periode de matrícula pot coincidir amb l'assignatura GEP.

La matrícula del T treball.

En tots els casos la matrícula tindrà validesa per un any. Si en el període de vida de la matrícula del TFG no es defensa el treball, cal tornar-lo a matricular.

I quan acabo el TFG, com i quan el presento?

Acabat el TFG l'estudiant ha de lliurar-ne la memòria de manera que el tribunal pugui disposar d'aquesta memòria amb un mínim d'una setmana d'antelació respecte a la data acordada per a la defensa. La memòria serà validada pel director/ponent a través del Racó, després del qual passarà a estar automàticament accessible per als membres del tribunal.

Després l'alumne haurà de defensar el seu treball en sessió pública davant d'un tribunal d'especialitat. El tribunal es nomenarà i es farà públic, com a mínim, quinze dies abans de la data prefixada per defensar el TFG, i estarà constituït per tres professors sènior de la FIB, que actuaran amb el rols de president, secretari i vocal. Els tribunals seran específics d'especialitat. Aquests tribunals actuaran 2 cops per semestre: la primera vegada a mig semestre i la segona cap al final.

La nota final del TFG es calcularà a partir de l'avaluació de la presentació (mitjançant una rúbrica), la nota de l'avaluació inicial i la del seguiment.

 

Nota: aquest document ha estat realitzat per DAFIB amb l'ajuda desinteressada d'alguns alumnes de la FIB que han col·laborat en la cerca de la informació.