Programes de mobilitat

Què són els programes de mobilitat?

Els programes de mobilitat permeten als estudiants realitzar una etapa de la seva formació en una altra universitat. N'hi ha diversos tipus, el més conegut és l'Erasmus, però també existeixen els programes Vulcanus, a Amèrica Llatina, EUA i Canadà, entre d'altres.Quins requisits necessito per poder marxar?

Per poder marxar s'han de complir amb aquests requisits el quadrimestre anterior a marxar:

  • Superat el bloc curricular de la Fase Inicial  

  • Superat el bloc curricular d’Obligatòries Comunes

  • Aprovat les assignatures obligatòries de l’especialitat que estigui cursant.


Què puc estudiar durant la meva estada?

  • Crèdits optatius 

  • Crèdits corresponents a les assignatures complementàries de l’especialitat que estigui cursant 

  • El Treball Final de Grau

Les assignatures cursades a la universitat de destí no podran correspondre's amb cap de les assignatures obligatòries o optatives que l'estudiant ja hagi cursat anteriorment.
 
Per poder cursar assignatures complementàries d’especialitat, la coordinadora de l’especialitat haurà de donar el seu vist-i-plau a l’acord acadèmic conforme l'assignatura es  corresponen a matèries de l’especialitat. 
En el cas del Treball Final de Grau, també la persona coordinadora de l’especialitat també haurà de donar el seu vist-i-plau a la proposta de Treball 
que li presenti l’estudiant, en tot cas, el treball haurà d'ajustar-se a l'especialitat cursada per l'estudiant.
 

Com s'assignen les places?

En funció del tipus de mobilitat, la FIB estableix diferents periòdes de sol·licitud de places. Un cop acabat el termini de sol·licitud, les places de mobilitat són assignades segons la preferència dels estudiants sol·licitants, estant aquests ordenats d’acord al promig ponderat de les assignatures cursades fins a aquell moment, el seu rendiment acadèmic dels darrers dos quadrimestres i el nombre de crèdits pendents de cursar. 

En alguns programes la FIB només fa de punt de recollida de peticions, com és el cas del programa Vulcanus.
 

Per més informació poder consultar la Normativa de Mobilitat dels Estudiants de Grau o la web de la FIB - Mobilitat